کنسرت سیمرغ


همایون شجریان - سیمرغ


همایون شجریانبر اساس داستان زال شاهنامه فردوسیکیفیت: عالی
1  سر آغاز ...

Size: 7.1 Mb      Server: MediaFire    ..........  Download
----------------------------

2 زادن زال  ...

Size: 5.8 Mb      Server: MediaFire    ..........  Download
-----------------------------

3  سام و زال ...

Size: 7.8 Mb      Server: MediaFire    ..........  Download
----------------------------

4   سیمرغ و زال ...

Size: 6.9 Mb      Server: MediaFire    ..........  Download
----------------------------

5   بازگشت زال ...

Size: 9.5 Mb     Server: MediaFire    ..........  Download
----------------------------

6   رودابه و زال ...

Size: 19.0 Mb   Server: MediaFire    ..........  Download
----------------------------

ZIP  دانلود کل آلبوم در یک فایل فشرده زیپ ...

Size: 56.9 Mb   Server: MediaFire     ..........  Download
----------------------------